You dont have javascript enabled! Please enable it! Thay Linh Kiện - PIANO SERVICES【Sửa Chữa-Vận Chuyển-Thẩm Định-Tư Vấn Mua Bán】

Thay Linh Kiện

Thay dạ nẹp phím

300.000

Thay Linh Kiện

Thay dây giật sau

2.000.000

Thay Linh Kiện

Thay dây giật trước

2.500.000

Thay Linh Kiện

Thay dây đàn piano

500.000

Thay Linh Kiện

Thay gót phím

1.500.000

Thay Linh Kiện

Thay lò xo đẩy phím

30.000
1.000.000
300.000

Thay Linh Kiện

Thay phím trắng

2.500.000